Algemene Voorwaarden

 • Een bestelling via onze website wordt vooraf betaald via het online betaalsysteem. Na ontvangst van uw betaling worden de goederen verzonden.

 • Onmiddellijk na ontvangst van de goederen, wordt de koper geacht de geleverde goederen na te zien op hun zichtbare gebreken.

 • Klachten moeten binnen de 8 dagen vanaf de levering aan Doggy Deluxe per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Na het verstrijken van deze termijn worden de geleverde goederen als aanvaard beschouwd.

 • Klachten aangaande verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, binnen de 2 maanden vanaf de ontdekking ervan aan Doggy Deluxe per aangetekend schrijven worden overgemaakt.

 • Doggy Deluxe kan ten aanzien van handelaren enkel aansprakelijk worden gesteld voor haar opzettelijke fouten.

 • Ingeval de aansprakelijkheid van Doggy Deluxe wordt weerhouden, zal haar tussenkomst, in zoverre wettelijk toegestaan, beperkt zijn tot de directe schade met expliciete uitsluiting van indirecte schade, zelfs indien Doggy Deluxe vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid tot schade en in ieder geval tot het bedrag dat de klant voor de goederen diende te betalen en beperkt tot de vrijwaringplicht van de leverancier van Doggy Deluxe.

 • Elk geval van overmacht bevrijdt Doggy Deluxe van rechtswege van om het even welke verbintenis zonder enige schadevergoeding kan worden geëist.

 • De overeenkomst is van rechtswege ontbonden ingeval van faillissement van de koper.

 • De goederen blijven eigendom van Doggy Deluxe tot algehele betaling van deze goederen. Het risico betreffende de goederen gaat over op het ogenblik van levering.

 • Alle vorderingen tussen Doggy Deluxe en de koper maken het voorwerp uit van contractuele schuldvergelijking in de zin van artikel 14 WFZ.

 • Het niet aandringen op de uitvoering van enig bepaling van de overeenkomst kan niet worden opgevat als een afstand van recht of een beperking ervan. De nietigheid van een bepaling brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee.

 • Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van Gent bevoegd om kennis te nemen van het geschil, onverminderd het recht van Doggy Deluxe om te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats of plaats van de zetel van de klant of op de plaats waar de verbintenissen tussen partijen zijn ontstaan of dienen uitgevoerd.

 • Buy 2 Get 1 Free sale bij deze sale zal je het goedkoopte item gratis krijgen.

 • Adres: VAARLAARS 57 A000 – 9080 LOCHRISTI

 • BTW: BE0722879830